Sügisel lasteaeda tulevate uute laste vanemate koosoleku esitluse fail.

 


 

 Toidukulu arvestamise kord (loe edasi ...)

  


 

2018. aasta lasteaedade rahuloluküsitluste tagasiside - Viljandi Lasteaed Midrimaa

 


 

Midrimaa töötajad tutvusid supervisiooni teooria ja praktikaga

 

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus, mis koordineerib ja edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab hariduse ja tööelu vallas Euroopa Liidu toetusi.

Viljandi Lasteaed Midrimaa töötajad said SA Innove programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse  raames toetust, mille eesmärk on toetada haridusasutuste meeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist.

24. – 25. märtsil kogunesid Viljandi Midrimaa 32 töötajat Pärnu hotelli Terviseparadiis konverentsiruumi, et osaleda seminaril „Supervisiooni teooria ja praktika“. Seminari juhtis terviseedendaja Elo Paap.

Seminari eesmärk oli anda ülevaade supervisiooni teooriast ja luua supervisiooni kogemus läbi näidisprotsessi.

Töötajad said teada ja kogesid, mis on supervisioon ja mida teeb superviisor.

Töötajad õppisid ennast tööalaselt paremini analüüsima ja avastasid oma sisemisi ressursse.

Nad õppisid tööjuhtumeid analüüsima.

Superviisori poolt juhitud seminarile järgnes töö väiksemates gruppides, kus arutati seminari käigus väljaselginenud teemasid.

 


 

Hea kooli ja hea lasteaia konkursi tulemused 2017

Konkursside „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ tiitlid anti üle 21. novembril 10. väärtuskasvatuse konverentsil „Kuulata ja kõnelda ehk Dialoogilisest kommunikatsioonist koolis“. "Hea kooli" ja "Hea lasteaia" nimelised eneseanalüüsi konkursid toimusid tänavu viiendat korda. Konkursside eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Loe edasi ...

Meie lasteaeda tunnustati tiitliga „Hea lasteaia teerajaja“ .

Lastead Midrimaa konkursitöö

 


Lp lapsevanemad!

E-päevik ehk Stuudium  võimaldab õpetajatel suhelda lapsevanematega, jagada lasteaias toimuvate ürituste infot, teatada puudumistest ja tulemisest, täita päevikut ja jagada õppematerjale.

 

Päevikusse sisenemiseks tuleb minna aadressile https://lasteaedmidrimaa.ope.ee

 

Seejärel tuleb toimida järgnevalt:

•Kui lasteaed ei ole veel Teie andmeid süsteemi sisestatud, palun vajutada linki: esita andmed ja taotle kontot.

•Kui lasteaed on andmed (ja õige meiliaadressi) juba süsteemi sisestanud, palun vajutage linki: saada mulle ligipääsuandmed ning pärast andmete sisestamist (täitke ära nõutud väljad) saadetakse taotlus lasteaia e-päeviku/stuudiumi administraatorile.

•Kui kasutate juba Stuudiumit mõne teise lapsega seoses, siis: sisenege oma Stuudiumi kontole, minge oma profiilile, valige sealt nupp „seo oma konto teise kooliga“ ning sisestage kooli/lasteaia aadress (lasteaedmidrimaa.ope.ee), millega soovite oma kontot siduda.

Pärast taotluse heakskiitu (kuni 1-2 tööpäeva) saabub sisestatud e-posti aadressile kiri, mis annab edasised juhised. Võimalik on määrata kasutajale salasõna või siseneda ID kaardi abil.

 


 

Teade!

Viljandi linnavalitsus muutis 2. mai 2017 määrusega nr 7 toiduraha kogumise põhimõtet.

Seni küsiti lasteaiaarvetel toiduraha kõigepealt ette ja siis tehti järgneval kuul tasaarveldus vastavalt tegelikult kohalkäidud päevadele. Alates juunikuust arvetel enam ettemaksu rida ei ole ja toiduraha hakatakse arvel näitama ainult möödunud kuu eest vastavalt tegelikult kohalkäidud päevadele.

Juunikuu arvetel kajastub veel vajadusel tagasiarvestus maikuu toidupäevade eest, juunikuu toiduraha ettemaksurida juunikuu arvetel ei ole.

Alates juulikuust on arvetel toidukulu rida eelmise kuu tegeliku kohalkäimise ja söögikordade järgi.

Alus: Viljandi linnavalitsuse 2. mai 2017 määrus nr 7 Viljandi Linnavalitsuse 04.01.2016 määruse nr 1 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord“ muutmine.

https://atp.amphora.ee/viljandilv/index.aspx?o=767&o2=12565&itm=346218

Kuni maikuu lõpuni kehtiv kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/421012017014

 


 

 - Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses

 - Töötasu alammäära kehtestamine

Viljandi linna lasteasutuste ümbruse ohutuse hindamine ja lahenduste pakkumine

Viljandi kaasav eelarve 2017: Midrimaa lasteaia parkla ja Tehnika-Terase ristmiku liikluskorralduse turvalisuse tõstmine

 

Maanteeamet selgitab: eelkooliealine laps sõltub liikluses täielikult täiskasvanu suunamisest, õpetusest ja järelevalvest 

Viljandi linna rahaliste nõuete menetlemise kord, Lisad 1-3.