Sotsiaalministri määrusega 24.09.2010 nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ kehtestatakse nõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakava koostamisele. Määruse eesmärk on lasteasutustes tervisliku eluviisi kujundamine, lapse tervise hoidmine ja tugevdamine, haigestumise vähendamine ning igale lapsele võimetekohaseks arenguks vajalike tingimuste loomine.

- Lasteaia arengukavas ja tegevuskavas määratakse kindlaks tervise edendamise eesmärgid ja tegevused, lähtudes lasteasutuse keskkonna riskianalüüsi ja sisehindamise tulemustest ning õppekavast.
- Lapse tervisega seotud probleemide lahendamisel tehakse 3-poolset koostööd: vanemad (pere), perearst ja lasteaia töötajad (rühmatöötajad, tervishoiutöötaja, direktor). Sellist koostööd soodustab lapsevanema ja lasteasutuse vastastikune usaldus lapse terviseseisundist tulenevate probleemide lahendamisel. 3-poolset koostööd soodustab vanema poolt antud info selle kohta,  kes on lapse perearst.
- Lasteaia personalil on teadmised tervise edendamisest ja oskused selle rakendamiseks lasteasutuses.
- Lasteaias antakse lastele baasteadmised tervisest ja tervislikust eluviisist, kujundatakse hoiakuid ja oskusi tervise hoidmiseks ning tugevdamiseks.
- Lasteaia rühma õpetaja jälgib laste terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Lasteasutuses haigestunud lapse juurde kutsutakse kohe lapsevanem (vajadusel arst) ning laps saadetakse olenevalt lapse tervise seisundist koju või tervishoiuasutusse. Et kindlustada vanemaga kontakt sellistel erijuhtudel, on vaja, et lapsevanem informeeriks lasteasutust kontaktandmete muutusest koheselt.