Plaanid koostatakase kirjalikult. Nii aitavad need süsteemikindlalt, ladusalt ja üksteistarvestavalt töötada. Õppeaasta algul koostatakse lasteaia õppeaasta tööplaan, milles pannakse paika õppeaasta eesmärgid ja tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks. Õppeaasta tööplaani kinnitab pedagoogika nõukogu. Õppeaasta tööplaan on kättesaadav igas rühmas.

Rühmatöötajad koostavad pika- ja lühiajalised plaanid. Pikaajalised plaanid (aasta tegevuskavad) koostatakse õppeaasta algul ja need haaravad kogu õppeaastat. Pikaajaliste plaanide koostamisse kaasatakse ka lastevanemad. Aasta tegevuskavade koostamisel arvestatakse: lasteasutuse üldtööplaani; lasteasutuse traditsioone; rühma koosseisu ja eripära; lastevanemate ettepanekuid; vabariigi ja maakonna tähtsündmusi. Pikaajalised plaanid vormistatakse poolaasta kaupa voldikule, et info oleks kergesti kättesaadav peredele ja rühma tööst huvitatuile.

Lühiajalised plaanid koostatakse nädalate kaupa. Nädalaplaani koostamisest võtavad osa kõik rühmatöötajad. Nädalaplaan sisaldab: nädalateema; alateemad päevade kaupa; teemast lähtuvad tegevused; vajalikud materjalid. Nädalaplaanis märgitakse ära päevaplaanide muutuv osa. Nädalaplaan on kättesaadav peredele ja teistele rühma tööst huvitatud isikuile.