Laste vastuvõtu ja nende lasteaiast lahkumise korra kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Praegu kehtiv kord on kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse määrusega "Viljandi linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Avaldusi lasteaiakoha saamiseks võetakse vastu Viljandi Haridus- ja kultuuriametis Johan Laidoneri plats 5.

Kui Teie peres on tekkinud vajadus tuua laps lasteaeda, siis nõuab see nii lapselt kui ka lapsevanemalt uue olukorraga kohanemist. See on raske aeg, mis nõuab head planeerimist ja koostööd lasteasutuse ja vanemate vahel.

Lapsevanemale tähendab see oma lapse teise täiskasvanu hoolde usaldamist, päevakava ja tegevuste kohandamist lasteaia päevakavaga, kartusi, kas rühmatöötajad teavad, kuidas Teie lapse eest hoolitseda.

Lapse esmakordsel lasteaed toomisel on vanemal kohustus informeerida lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.  Seetõttu on soovitav  lasteaeda tulekule eelnevalt käia lapsega perearsti juures, saamaks teada, et kõik ajalised vaktsinatsioonid on tehtud ja ei ole vastunäidustusi kollektiivi tulemisele. Samuti väljastab perearst vanemale väljavõtte lapse tervisekaardist ja profülaktilisest läbivaatusest.

Pere ja lasteaiatöötajate vahelise parema kontakti saavutamiseks on hea kui pere külastab juba varem lasteaeda ja tutvub rühmaga. Lasteaia õpetajaga lepitakse kokku, millal on parim aeg esimest korda tulla, et õpetaja saaks uusikule piisavalt tähelepanu osutada.

Esmakordsel lapse lasteaeda toomisel on vaja vanemal aega varuda, sest lapse lasteaiaga kohanemine on sageli pikaajaline protsess.